Regulamin sklepu internetowego  www.caridina.pl

 


 
Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
 3. Warunki zawierania umów kupna sprzedaży
 4. Sposoby oraz terminy płatności za produkty
 5. Koszty, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktu.
 6. Reklamacje
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 9. Postanowienia końcowe

 

 1.       Postanowienia ogólne.

1.1.   Sklep internetowy jaki dostępny jest pod adresem internetowym www.caridina.pl jest prowadzony przez Konrada Rumaka, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Caridina Konrad Rumak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zarejestrowaną pod adresem ul. Saska 57/4 35-630 Rzeszów, NIP: 8133660018 , REGON: 180975638, e-mail sklep@caridina.pl , telefon kontaktowy 608 044 646

1.2.   Regulamin ten skierowany jest do wszystkich konsumentów i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.

1.3.   Słownik pojęć zawartych w Niniejszym Regulaminie:

1.3.1.      Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.caridina.pl

1.3.2.      Regulamin – regulamin sklepu internetowego www.caridina.pl

1.3.3.      Sprzedawca – Konrad Rumak, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Caridina Konrad Rumak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zarejestrowaną pod adresem ul. Saska 57/4 35-630 Rzeszów, NIP: 8133660018 , REGON: 180975638, e-mail sklep@caridina.pl , telefon kontaktowy 608 044 646

1.3.4.     Formularz rejestracji – umożliwiający utworzenie konta formularz dostępny s sklepie internetowym

1.3.5.     Formularz zamówienia – jest to usługa elektroniczna, dostępna w sklepie internetowym pozwalająca na złożenie zamówienia, poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka, wybór sposobu dostaw i płatności, wypełniany przez klienta.

1.3.6.     Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy jest to także osoba jaka posiada ograniczone zdolności do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której zdolność prawną przyznała ustawa – która zawarła lub ma zamiar zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.7.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą przy pomocy Sklepu internetowego

1.3.8.     Produkt – jest to dostępna w sklepie Internetowym rzecz ruchoma która stała się przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym

1.3.9.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone przy pomocy Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu

1.3.10.Czas realizacji zamówienia – czas jaki upływa do momentu złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, uwzględniane są tutaj tylko dni robocze

1.3.11.Dzień roboczy – jest to jeden dzień od poniedziałku do piątku, jednakże z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

1.3.12.Usługa Elektroniczna – świadczona przez Usługodawcę  na rzecz Usługobiorcy usługa świadczona drogą elektroniczną

1.3.13.Usługodawca -Sprzedawca

1.3.14.Usługobiorca  - Klient

1.3.15.Konto – usługa elektroniczna; jest to oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanymi przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie Usługodawcy, gdzie gromadzone są podane przez niego dane, informację o złożonych zamówieniach w sklepie internetowym.

1.3.16.Newsletter – Usługa elektroniczna, jest to elektroniczna usługa dystrybucyjna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, jaka umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcą otrzymywanie w sposób automatyczny od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera, gdzie zawarte są informację o produktach, nowościach, promocjach i wyprzedażach dostępnych w sklepie internetowym

 

 1.       Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

2.1.   W Sklepie Internetowym dostępne są Usługi Elektroniczne takie jak: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter

2.1.1.     Konto –  – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch  kolejnych kroków przez Usługobiorcę –  wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu pola „Zarejestruj się” . Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@caridina.pl lub pisemnie na adres Caridina Konrad Rumak ul. Saska 57/4 35-630 Rzeszów

2.1.2.      Formularz zamówienia – W chwili dodania przez klienta do elektronicznego koszyka pierwszego produktu rozpoczyna się korzystanie z formularza zamówienia w sklepie internetowym.
Złożenie zamówienia ma miejsce w chwili wykonania przez klienta łącznie dwóch kolejnych  kroków. Zatwierdzenie koszyka poprzez kliknięcia  „Przejdź do realizacji zamówienia”  w kolejnych etapach oraz po wyborze metody płatności  kliknięcie „Potwierdzam zamówienie” - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podaniu następujących danych  przez klienta: Imię; Nazwisko; Adres – ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj; adres poczty internetowej; numer telefonu kontaktowego ; rodzaju i ilości zakupionych  produktów, miejsce i sposób dostawy, wybór metody płatności. Klienci nie będący konsumentami dodatkowo także podają nazwę firmy oraz numer NIP.
Usługa elektroniczna Formularz Zamówień świadczona jest nieodpłatnie, ma także charakter jednorazowy, ulega zakończeniu w momencie złożenie zamówienia lub jego zaprzestania przez usługobiorcę.

2.1.3.     Newsletter – korzystanie z Newslettera rozpoczyna się w chwili podania w odpowiedniej zakładce swojego adresu poczty elektronicznej, usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W  każdej chwili usługobiorca ma możliwość wypisania się z Newslettera, skutkuje to rezygnacją ze świadczenia na jego rzecz tej usługi.  Wypisanie z Newslettera odbywa się poprzez wysłanie stosownego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@caridina.pl

 

 1.       Warunki zawierania umów sprzedaży.

3.1.   Zawarcie Umowy Sprzedaży między klientem a sprzedawcą nastepuje po uprzednim złożeniu przez klienta stosownego zamówienia przy wykorzystaniu Formularza zamówień w sklepie internetowym, o czym mówi  punkt 2.1.2 niniejszego regulaminu.

3.2.   Wszystkie ceny produktów widoczne na stronie sklepu internetowego podane są w Złotych Polskich, są cenami brutto. Na etapie składania zamówienia klient jest informowany o kosztach dostawy produktu, kiedy nie można ustalić tych kosztów o obowiązku ich uiszczenia.

3.3.   Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w sklepie internetowym.

3.3.1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.5.   Sprzedający może odstąpić od realizacji Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, zwracane są wówczas kupującemu koszty jakie zostały wpłacone za zakupione produkty.

 

 1.       Sposoby oraz terminy płatności za produkty

4.1.   Sprzedający udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.      Płatność przelewem

4.1.2.     Płatność poprzez dotpay

4.1.3.     Płatność poprzez PalPal

4.1.4.     Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

4.1.5.     Płatność za pobraniem przy odbiorze/dostawie przesyłki

4.2.   Terminy płatności

4.2.1.     Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia ze sprzedającym umowy sprzedaży, dotyczy to wyboru sposobu płatności o których mowa w punktach 4.1.1 – 4.1.4

4.2.2.      W chwili odbioru przesyłki za pobraniem przy wyborze sposobu płatności o którym mowa w punkcie 4.1.5

 

 1.       Koszty, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktu.

5.1.   Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.   Dostawa produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.3.   Koszty dostawy produktu są wskazywane klientowi w procesie składania zamówienia, także w chwili kiedy wyraża on wolę związania się Umową Sprzedaży.

5.4.   Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu.

5.4.1.     Odbiór osobisty produktu jest bezpłatny, o ile odbywa się on w siedzibie sprzedającego. W przypadku odbioru osobistego płatność dokonywana jest przy odbiorze lub wcześniej za pośrednictwem innej metody.

Odbiór osobisty możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się ze sprzedającym na dogodny dla dwóch stron termin poprzez kontakt za pośrednictwem sklep@caridina.pl  lub kontakt telefoniczny 608 044 646.

5.4.2.     List polecony ekonomiczny i priorytetowy

5.4.3.     Paczkomaty24 – klient winien wskazać numer paczkomatu do jakiego ma być dostarczona przesyłka

5.4.4.      Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa

5.5.   Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu wysyłki produktów.

5.6.   Termin dostawy produktów do klienta wynosi do 10 dni roboczych, wyjątkiem są produkty w opisie których w chwili składania zamówienia podany był krótszy lub dłuższy termin dostawy. W przypadku zakupu kilku produktów za termin dostawy uważa się najdłuższy podany termin. Za początek biegu terminu dostawy uważa się:

5.6.1.      Dzień uznania rachunku bankowego – kiedy wybrano płatność z góry

5.6.2.     Dzień zawarcia umowy sprzedaży – kiedy wybrano dostawę za pobraniem

 

 1.       Reklamacje

6.1.   Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, w przypadku kiedy sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określane są poprzez powszechnie obowiązujące prawa, a w szczególności Kodek Cywilny.

6.2.   Reklamacja może zostać złożona przez klienta np. pisemnie na adres siedziby sprzedającego lub w formie elektronicznej na adres sklep@caridina.pl

6.3.   Przy składaniu reklamacji Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;  żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz  danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.4.   Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. Nie ustosunkowanie się sprzedawcy w tym terminie oznacza, że uznał on reklamację za uzasadnioną

6.5.   W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na swój koszt na  sprzedawcy.

6.6.   Zdjęcia produktów prezentowane w sklepie internetowym mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią podstawy  do stwierdzenia wady produktu albo do stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

 

 1.       Prawo odstąpienia od umowy

7.1.   Konsument, który zawarł umowę n odległość, może terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

7.1.1.      Pisemnie na adres sprzedawcy

7.1.2.      W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@caridina.pl

7.2.   Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres sprzedawcy ul Saska 57/4 35-630 Rzeszów

7.3.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7.4.   Koszty związane z odstąpieniem konsumenta od umowy:

7.4.1.      Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

7.4.2.     Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi konsument

7.5.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

 

 1.       Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

8.1.   Punkt ten regulaminu jak również postanowienia w nim zawarte tyczą się wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami.

8.2.   Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

8.3.   W przypadku klientów nie będących konsumentami sprzedający ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności, a także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w części niezależnie od sposobu płatności wybranego przez klienta.

8.4.   W chwili wydanie przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Od tej chwili sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie produktu, opóźnienie dostawy,

8.5.   W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.6.   Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8.7.    W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.8.   Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

8.9.   Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

 1.       Postanowienia końcowe

9.1.   Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian dokonywanych w Regulaminie z ważnych przyczyn, takimi przyczynami mogą być np.: zmiana przepisów prawa, zmiana sposobu płatności i dostaw

9.3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.